Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki...

PORADA PRAWNA

03 czerwca 2013 Nadzór pedagogiczny

Jak dokumentować organizację i kontrolę zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim?

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (ze zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 17.11.2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (ze zm.),

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, szkoła prowadzi dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz tych zajęć, które nie są wpisywane do dziennika lekcyjnego, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, a także zajęć wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, czyli również zajęcia rewalidacyjne. W dziennikach tych wpisuje się:1) w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, 2) indywidualny program pracy z uczniem lub w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, 3) tematy przeprowadzonych zajęć, 4) ocenę postępów , 5) wnioski do pracy, 6) frekwencję uczniów. Natomiast organizacja zajęć rewalidacyjnych powinna być zawarta w tzw. IPET, czyli w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. Kontrolę dokumentacji oraz zajęć należy przeprowadzić zgodnie z opracowanym i przedstawionym do 15.09. każdego roku szkolnego planem nadzoru pedagogicznego zgodnie z § 20, 21 rozporządzenia w sprawie nadzoru. 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT